கருத்தடைக்கு வேண்டாம் மனத்தடை!

கர்ப்பம் என்பது பெண்களுக்கு வரம். அந்தக் கர்ப்பமே வேண்டாத நேரத்தில் நேர்ந்துவிட்டால், அதுதான் பெரிய சாபம். நம் நாட்டில் கருத்தடைச் சாதனங்கள் பற்றிய விழிப்பு உணர்வு மிகவும் குறைவு. மேலும், அது குறித்து எண்ணற்ற தவறான நம்பிக்கைகளும் கருத்துகளும் உள்ளன.
Source: test

Add your comment

Your email address will not be published.