தாமிரம் ஏன்? எதற்கு? எவ்வளவு?

மிகக் குறைந்த அளவில் தேவைப்படும் தாதுஉப்புக்களுள் ஒன்று தாமிரம். ஆனால், ரத்தச் சிவப்பணு உற்பத்தி முதல் சீரான இதயத் துடிப்பு…
Source: test

Add your comment

Your email address will not be published.